Fosfari is een innovatieve leverancier van hoogwaardige verlichtingsoplossingen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Uitsluitend onderstaande bepalingen gelden voor alle door ons te sluiten verkoopsovereenkomsten. Regelingen, opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van koper, welke afwijken van onze bepalingen, zijn voor ons slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. Het ontbreken van een uitdrukkelijke niet-aanvaarding van die afwijkende regelingen kan ons derhalve nimmer worden tegengeworpen. Evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van de verkoopovereenkomst als een erkenning onzerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat.
2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijft de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
3. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de koper blijkt.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Elke aanbieding van ons is vrijblijvend en kan worden ingetrokken of gewijzigd, zelfs na aanvaarding van het vrijblijvende aanbod, mits deze intrekking en/of wijziging door ons onverwijld na aanvaarding wordt medegedeeld.
2. Handleidingen, mededelingen, toezeggingen van of namens ons en door of namens ons genoteerde opdrachten binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd aan koper.

Artikel 3: Levering
1. De overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren en geeft deze niet het recht op schadevergoeding.
2. Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze, gaat het risico van de geleverde zaken over op de koper op het moment van de aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de koper is overgedragen. Zulks is eveneens het geval, indien de koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering moet meewerken.
3. Voor spoedbestellingen zal een bijkomende transportkost worden aangerekend. De keuze van het vervoermiddel is aan ons tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Eigendom
1. De geleverde zaken blijven onze eigendom tot aan de algehele voldoening door koper van de koopprijs alsmede van vorderingen van ons op koper uit hoofde van een tekortschieten van koper in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
2. Wij zijn gerechtigd de zaken zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze overige bevoegdheden ingevolge de wet.
3. Koper is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, dat derden rechten doen gelden, waaronder begrepen het leggen van beslag door derden op zaken waarop eigendomsvoorbehoud te onze gunste rust. Voorts dient koper derden terstond mede te delen, dat de zaken ons eigendom zijn.

Artikel 5: Betaling
1. Voor nieuwe klanten contant betaalbaar tot de eventuele toekenning van andere voorwaarden door onze debiteurdienst.
2. Voor de anderen op onze maatschappelijke zetel op dertig dagen na factuurdatum netto zonder korting. Een nalatigheid van betaling op de vervaldag geeft ons de toelating de onmiddellijke voldoening te eisen van alle leveringen die reeds uitgevoerd of in uitvoering zijn.
3. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat koper op ons verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien koper ingebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij deswege tot enige schadevergoedinggehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
4. In geval van niet–betaling van een factuur op zijn vervaldag, zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 15 % ten titel van strafbeding, dit met een minimum van 50,00 EUR
5. Elke schuld, niet betaald op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan 12 % per jaar op.
6. Het feit van wissels te trekken of waarden in ontvangst te aanvaarden brengt geen novatie met zich, het gaat dan enkel om betalingsmodaliteiten en de oorspronkelijke schuldvordering behoudt volledig haar karakter. Dit geldt ook voor wat betreft de verwijlintresten en het strafbeding.
7. Indien wij voor de invordering van het verschuldigde buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maken, zijn deze voor rekening van de koper.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het tarief van Orde van Vlaamse Balies, terwijl een minimum geldt van 75 EUR. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
8 . Alle betalingen dienen te geschieden op onze maatschappelijke zetel dan wel op onze bankrekening, die vermeld staan op de factuur.

Artikel 6: Betwisting
Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie hetgeen inhoudt dat iedere betwisting, incluis verborgen gebreken, zal geldig zijn indien ze overgemaakt is binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

Artikel 7: Overmacht
1. Indien wij door een niet aan ons toerekenbare tekortkoming verhinderd zijn de overeenkomst uit te voeren, zijn wij bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor koper. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan ons toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door onze leveranciers door welke oorzaak ook, stakingen en andere collectieve acties, van werknemers in of buiten ons bedrijf, brand, machinebreuk, natuurrampen, oorlogssituaties, oproer, molest en kernrampen.
2. Indien koper met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens ons ingebreke mocht blijven, zijn wij bevoegd na voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige vergoeding van kosten, schade en intresten. Diezelfde bevoegdheid komt ons toe, indien koper voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag op zaken van koper mocht worden gelegd.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht.
2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement, waar de maatschappelijke zetel van verkoopster gevestigd is, bevoegd, of een volgens het gewone recht bevoegde rechter, zulks uitsluitend te onzer keuze.